Historie

Městská knihovna v Modřicích je veřejná univerzální knihovna, jejímž posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat literaturu, uspokojovat kulturní a informační potřeby a napomáhat všem formám vzdělávání při zachování rovných podmínek pro všechny občany.

   Historie knihovny je poznamenána vztahy mezi německou většinou a českou menšinou. V obci ležící nedaleko Brna, kde se v r. 1910 při sčítání lidu k české národnosti přihlásilo jen 55 z 2.200 obyvatel, neměla česká menšina na růžích ustláno.
Po vydání knihovnického zákona v r. 1919 vznikla obecní německá knihovna, která získala během prvních deseti  let existence 1.133 svazků a 200 čtenářů. Česká obecní knihovna byla otevřena 1. 11. 1921 a byla umístěna v kanceláři české menšinové školy. Začala se 145 svazky, z nichž 46 bylo z Národní jednoty a 59 daroval obchodník s umělými hnojivy. V té době už bylo v Modřicích 518 obyvatel české národnosti. V prvních měsících okupace byly české děti ze své školy vyhnány a v knihovně se pro stálou revizi a vyřazování nevhodných knih přestalo půjčovat. 
   Po osvobození a odsunu německého obyvatelstva v r. 1945 německá knihovna zanikla. Česká obecní knihovna pak byla
v r. 1955 přestěhována z budovy národního výboru do opuštěné budovy menšinové mateřské školy. V r. 1979 se opět vrátila do budovy tehdejšího národního výboru a v podstatě zde, s přestávkou v době přestavby, sídlí dodnes. Po rekonstrukci radnice v r. 2001 však získala knihovna nové prostory v přízemí dvorního traktu.

   Po organizační stránce patřila knihovna od 60. let mezi knihovny okresu Brno-venkov a v r. 1988 byla poslední knihovnou, která byla tzv. profesionalizována. Byla podstatně rozšířena půjčovní doba a po dlouholeté knihovnici paní učitelce Hebnarové se knihovnicí stala absolventka střední knihovnické školy Martina Bartáková. V následujících letech se na místě knihovnice vystřídaly Drahomíra Brůžičková, Naděžda Valihrachová, Miroslava Kubíková a Mgr. Renata Pilátová. V letech 1990 - 2002 byla knihovna v Modřicích pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V r. 2003 po zrušení okresních úřadů se jejím zřizovatelem stalo Město Modřice a knihovna se stala organizační složkou Města.

   Fond knihovny tvoří cca 21.000 svazků. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na internet. Knihovna odebírá KOLEM 30 titulů časopisů.

   Svými aktivitami se zapojuje do celostátních akcí na podporu dětského čtenářství Knížka pro prvňáčka a Lovci perel i do místních akcí jako je Den otevřených dveří v době tradičních svatováclavských hodů.

   V r. 1995 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů a v březnu 2006 byl provoz knihovny plně automatizován knihovnickým systémem Clavius. Od r. 1999 mají uživatelé k dispozici veřejný internet.

   Provoz knihovny byl v letech 2003 -2012 financován z rozpočtu Města i Jihomoravského kraje, internet z programu PIK (Projekt internetizace knihoven) a na rozšíření automatizace byl v r. 2006 získán grant z programu VISK3.

   Od května 2005 se knihovna stala na základě smlouvy s pověřenou knihovnou v Kuřimi střediskovou knihovnou pro 36 knihoven obsluhujících populaci 44.000 obyvatel okresu Brno-venkov a jejím úkolem je distibuce výměnných souborů knih, poradenská a konzultační činnost a pomoc při revizích knihovního fondu.

VÝSLEDKY ČINNOSTI KNIHOVNY OD ROKU 1966

  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Svazky  17.095 17.755 18.080 19.130 20.117 21.101
Výpůjčky  26.632 28.213 30.246 29.976 29.557 28.069
Čtenáři  543 589 678 685 743 754
Návštěvníci knihovny  7.277 8.112 8.892 9.333 9.669 9.915
Návštěvníci internetu  1.599 1.569 1.111 914 1.013 752
Návštěvníci on-line služeb  2.205 1.619 2.444 3.569 4.458 4.313
Návštěvníci webu  4.489 10.783 7.019 15.065 17.385 16.388

 

  2005 2006 2007 2008 2009
Svazky 15.973 15.090 15.317 15.897 16.453
Výpůjčky 19.428 25.153 26.409 27.808 26.127
Čtenáři 461 530 532 513 544
Návštěvníci
knihovny
4.803 6.018 6.658 6.926 6.879
Návštěvníci
internetu
614 1.900 1.742 1.679 1.218
Návštěvníci
on-line
služeb
        1.241
Návštěvníci
webu
    2.730 3.063 3.270

 

  1966 1970 1980 1990 2000
Svazky 3.902 4.021 6.550 10.086 14.025
Výpůjčky 3.173 4.239 13.232 19.509 20.584
Čtenáři 95 267 552 457 470
Návštěvníci
knihovny
        4.258